فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛ قویترین گروه فیزیک پزشکی ایران

فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313، تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ محمود مرشـــد زاده” آغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 دکتر فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و دکتـر فریـدون منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت. پـس از آن دکتـر ابوالقاســـم پزشـــکیان مدیـر گـروه فیزیولـوژی و فیزیـک پزشـــکی و دکتـر عزیـزی بـه ســـمت رئیـس بخش فیزیـک پزشـــکی منصـوب گردیدنـد. در ســـال 1350 گروهـی مرکـــب از فیزیولـوژی، فارماکولـوژی و فیزیـک پزشـــکی به نام گـروه «ســـه ف» تشـــکیل شـــد کـه بـا منحـل شـدن ایـن گـروه در ســـال 1352، آزمایشــــگاه فیزیک پزشـکی بـا مدیریت دکتـر ابوالفضـل رســـولی بـه گـروه مســـتقلی تبدیـل گردیـد. پـس از آن، دکتـر عـزت الله گلبـــان مقـدم،  دکتـر علـی اکبـر خدادوســـت و  دکتـر غلامرضـا رهبـری، مدیریـــت گـروه را عهـده دار بودنـد.

طـى سـال هـاى 1375 تـا 1383 دکتـر سـعید سـرکار بعنـوان مدیـر گـروه فیزیـک پزشـکى دانشـگاه تهـران انتخـاب شـدند. پـس از ایشـــان نیـز آقایـان دکتـر حسـین قرائتـی بـه مـدت یـک ســـال، دکتـر محمدعلـی عقابیـان و دکتـر محمد جـواد ابوالحســـنی هـر یـک به مـدت دو ســـال مدیریـت گروه را برعهـده داشـــتند.

از خـرداد 1389 تـا 1393 دکتـر علیرضـا_احمدیـان مدیریـت گـروه را بعهـده داشـتند.

از مهـر مـاه 1393 تاکنـون دکتـر محمدرضا آى مدیریـت گـروه را بعهـده دارنـد.

تــا ســــال 1396 در ایــن گــروه 23 دوره کارشناســی ارشــــد فیزیــک پزشــکی و 15 دوره کارشناســی ارشــد مهندســــی پزشـکی 1 دوره کارشناسـی ارشـد رشـته فنـاوری تصویربـرداری همچنیـن 12 دوره دکتـرای فیزیـک پزشـکی و 7 دوره دکتـرای مهندســی و 3 دوره دکتــرای رباتیــک پزشــکی برگــزار شــده اســت.

هــم اکنــون در مقاطــع تحصیـلات تکمیلـی بالــغ بــر 404 نفـر کارشناســـی ارشـــد فیزیـک پزشـــکی، 30 نفـر کارشناسـی ارشـد مهندسـی پزشـکی، 19 نفـر کارشناسـی ارشـد فنـاوری تصویربـرداری31 نفـر دکتـرای فیزیـک پزشـکی، 24 نفـر دکتـرای مهندسـی پزشـکی و 1 نفـر کارشناسـی ارشـد فیزیـک پزشـکی پردیــس بیــن الملــل و 5 نفـر دکتـرای پردیــس بیـن الملـل شـاغل بـه تحصیـل می‌باشــند.

در حـال حاضـر اعضـای هیـات علمـی گـروه در پژوهشـــکده فنـاوری هـای نویـن پزشـــکی، انسـتیتو کانسـر بیمارسـتان امـام_خمینــی، مرکــز تحقیقـات چشــم پزشــکی بیمارســتان فارابــی و مرکــز تحقیقــات پزشــکی هســته ای مشــارکت فعــال داشــته و در ارائــه خدمـات درمانــی، آموزشــــی و پژوهشــی بــا گـروه هـای رادیوتراپـی، رادیولــوژی و پزشـکی هسـته_ای، بیومدیــکال تصویربـرداری پزشـکی، تصویربـرداری مولکولـی، نانـو فنـاوری پزشـکی، جراحـی رباتیـک، اپتیـک و لیـزر همـکاری نزدیـک بـا انجمـن هـای فیزیـک پزشـــکی، مهندســـی پزشـــکی، هیئـت هـای بـرد تخصصـی و ســـایر امـور حرفـه ای مشـارکت دارنـد.گــروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران داراى 17 هیــات علمــى مــى باشــد. امکانــات گــروه شــامل آزمایشــگاه هــاى رادیولــوژى، اپتیــک و افتالموســکوپى، دزیمتـرى شـیمى-فیزیک داروسـازى و علـوم آزمایشـگاهى، فیزیـک عمومـى، پـردازش تصویـر بـا برنامـه نویسـى و آزمایشـگاه پـردازش تصویـر اسـت.

فیزیک پزشکی (Medical Physics) ؛ علم روز دنیا، یک رشته پردرآمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *