فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛ قویترین گروه فیزیک پزشکی ایران

فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313 ،تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ محمود مرشـــد زاده” آغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 دکتر فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و دکتـر فریـدون منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت. پـس از آن دکتـر ابوالقاســـم پزشـــکیان مدیـر گـروه فیزیولـوژي و فیزیـک پزشـــکی و دکتـر عزیـزي بـه ســـمت رئیـس بخش فیزیـک پزشـــکی منصـوب گردیدنـد. در ســـال 1350 گروهـی مرکـــب از فیزیولـوژي، فارماکولـوژي و فیزیـک پزشـــکی به نام گـروه «ســـه ف» تشـــکیل شـــد کـه بـا منحـل شـدن ایـن گـروه در ســـال 1352 ،آزمایشــــگاه فیزیک پزشـکی بـا مدیریت دکتـر ابوالفضـل رســـولی بـه گـروه مســـتقلی تبدیـل گردیـد. پـس از آن، دکتـر عـزت الله گلبـــان مقـدم،  دکتـر علـی اکبـر خدادوســـت و  دکتـر غلامرضـا رهبـري، مدیریـــت گـروه را عهـده دار بودنـد.

طـى سـال هـاى 1375 تـا 1383 دکتـر سـعید سـرکار بعنـوان مدیـر گـروه فیزیـک پزشـکى دانشـگاه تهـران انتخـاب شـدند. پـس از ایشـــان نیـز آقایـان دکتـر حسـین قرائتـی بـه مـدت یـک ســـال، دکتـر محمدعلـی عقابیـان و دکتـر محمد جـواد ابوالحســـنی هـر یـک به مـدت دو ســـال مدیریـت گروه را برعهـده داشـــتند.

از خـرداد 1389 تـا 1393 دکتـر علیرضـا_احمدیـان مدیریـت گـروه را بعهـده داشـتند.

از مهـر مـاه 1393 تاکنـون دکتـر محمدرضا آى مدیریـت گـروه را بعهـده دارنـد.

تــا ســــال 1396 در ایــن گــروه 23 دوره کارشناســی ارشــــد فیزیــک پزشــکی و 15 دوره کارشناســی ارشــد مهندســــی پزشـکی 1 دوره کارشناسـی ارشـد رشـته فنـاوري تصویربـرداري همچنیـن 12 دوره دکتـراي فیزیـک پزشـکی و 7 دوره دکتـراي مهندســی و 3 دوره دکتــراي رباتیــک پزشــکی برگــزار شــده اســت.

هــم اکنــون در مقاطــع تحصیـلات تکمیلـی بالــغ بــر 404 نفـر کارشناســـی ارشـــد فیزیـک پزشـــکی، 30 نفـر کارشناسـی ارشـد مهندسـی پزشـکی، 19 نفـر کارشناسـی ارشـد فنـاوري تصویربـرداري31 نفـر دکتـراي فیزیـک پزشـکی، 24 نفـر دکتـراي مهندسـی پزشـکی و 1 نفـر کارشناسـی ارشـد فیزیـک پزشـکی پردیــس بیــن الملــل و 5 نفـر دکتـراي پردیــس بیـن الملـل شـاغل بـه تحصیـل می باشــند.

در حـال حاضـر اعضـاي هیـات علمـی گـروه در پژوهشـــکده فنـاوري هـاي نویـن پزشـــکی، انسـتیتو کانسـر بیمارسـتان امـام_خمینــی، مرکــز تحقیقـات چشــم پزشــکی بیمارســتان فارابــی و مرکــز تحقیقــات پزشــکی هســته اي مشــارکت فعــال داشــته و در ارائــه خدمـات درمانــی، آموزشــــی و پژوهشــی بــا گـروه هـاي رادیوتراپـی، رادیولــوژي و پزشـکی هسـته_اي، بیومدیــکال تصویربـرداري پزشـکی، تصویربـرداري مولکولـی، نانـو فنـاوري پزشـکی، جراحـی رباتیـک، اپتیـک و لیـزر همـکاري نزدیـک بـا انجمـن هـاي فیزیـک پزشـــکی، مهندســـی پزشـــکی، هیئـت هـاي بـرد تخصصـی و ســـایر امـور حرفـه اي مشـارکت دارنـد.گــروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران داراى 17 هیــات علمــى مــى باشــد. امکانــات گــروه شــامل آزمایشــگاه هــاى رادیولــوژى، اپتیــک و افتالموســکوپى، دزیمتـرى شـیمى-فیزیک داروسـازى و علـوم آزمایشـگاهى، فیزیـک عمومـى، پـردازش تصویـر بـا برنامـه نویسـى و آزمایشـگاه پـردازش تصویـر اسـت.

فیزیک پزشکی (Medical Physics) ؛ علم روز دنیا ، یک رشته پردرآمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید.
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد