۱۷ هزار تومان۲۷۹ هزار تومان
۱۰ هزار تومان۲۳۶ هزار تومان
۳۵ هزار تومان۳۸۵ هزار تومان
۷۷ هزار تومان۲۹۹ هزار تومان
۴۸ هزار تومان۳۴۹ هزار تومان
۴۳ هزار تومان۳۱۲ هزار تومان

فیزیک اتمی و هسته ای

تدریس مفهومی فیزیک هسته‌ای

۲۲ هزار تومان۱۳۵ هزار تومان
۱۰ هزار تومان۳۱ هزار تومان
۱۰ هزار تومان۳۰ هزار تومان
۱۰ هزار تومان۳۲ هزار تومان
۱۰ هزار تومان۳۳ هزار تومان
ویژه!
۱۰ هزار تومان۳۴ هزار تومان
یک فرصت استثنایی و بی‌نظیر ؛ یادگیری مفهومی با پکیج های تدریس مفهومی (فیزیک ، اتمی و هسته‌ای ، ریاضی)
مشاهده پکیج ها