جدید
ویژه
۲۲ هزار تومان۱۳۵ هزار تومان
۸ هزار تومان۲۴۹ هزار تومان
۱۰ هزار تومان۲۳۶ هزار تومان

فیزیک اتمی و هسته ای

تدریس مفهومی فیزیک اتمی

۱۹ هزار تومان۱۵۵ هزار تومان
۲۰ هزار تومان۱۵۰ هزار تومان
۱۰ هزار تومان۳۳ هزار تومان
ویژه!
۱۰ هزار تومان۳۴ هزار تومان
شروع طلایی و طوفانی کنکور 99 از تابستان ، با پکیج های تدریس مفهومی ما
مشاهده پکیج ها